https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017019

Vastu võetud 19.11.2014

RT I, 06.12.2014, 1
jõustumine 01.01.2016, osaliselt 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus sätestab riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutuste ning nende ametiisikute, avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute ning füüsiliste isikute kohustused ja ülesanded laste õiguste ja heaolu tagamisel, lastekaitse korralduse, lastega töötavatele isikutele seatud keelud ja piirangud, lapse kohtlemise põhimõtted, abivajava lapse, hädaohus oleva lapse ja perekonnast eraldatud lapse kohtlemise põhimõtted, riikliku järelevalve seaduse täitmise üle ja vastutuse seaduse rikkumise eest.

Loe edasi “https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017019”