Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI VANEMAD PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Vanemad on Eesti registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Ühingu nimi on Eesti Vanemad ja ühingu asukoht on Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgid on:

1.4.1 seista perekonda ja laste moraaliseadust, inimväärikust ja -õigusi austava traditsioonilise

ühiskonnakorralduse ja kultuuripärandi kaitsmise eest kõigis ühiskonnaelu valdkondades;

1.4.2. ohutu ja tervisliku eluviisi edendamine.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

1.5.1. nõustamise, koolituste, loengute, seminaride, konkurside, laagrite, spordi jm ürituste korraldamine;

1.5.2. kirjalike, audio-visuaalsete õppe- ja teabematerjalide hankimine, koostamine, tõlkimine, avaldamine ja levitamine;

1.5.3. projektide algatamine;

1.5.4. koostöö teiste mittetulundusühingutega, asutuste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;

1.5.5. avaliku arvamuse uuringute läbiviimine, kampaaniade korraldamine ja petitsioonide esitamine;

1.5.6. remondi- ja transporditeenused;

1.5.7. muid käesoleva põhikirja ja õiguskorraga kooskõlas olevaid toiminguid.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele

nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja

juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.

2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Liiget saab ühingust välja arvata eestseisuse otsusega järgmistel juhtudel:

1) Kui tema tegevus on vastuolus ühingu põhikirjaliste eesmärkidega;

2) Kui tema tegevus kahjustab ühingu huve.

2.7. 12 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest.

Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

3.1.1. võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;3.1.2. võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;

3.1.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;

3.1.4. astuda ühingust välja;

3.1.5. olla valitud ühingu juhtorganitesse;

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

3.2.1. tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

3.2.2. hoidma ja kaitsma ühenduse head mainet ning seisma ühenduse eesmärkide eest;

3.2.3. tagama klientide andmete konfidentsiaalsuse;

3.2.4. tasuda ühingu liikmemaksu.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:

4.2.1. ühingu põhikirja muutmine. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle

2/3 koosolekul osalenud ühingu liikmetest;

4.2.2. ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;

4.2.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.4. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite

pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui

üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga

uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on

pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

4.4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku

päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse

kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult

ühingu juhatusel seda teha.

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva

üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest

kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul

on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus

vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle 50% üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

V ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub mitte rohkem kui kolm

liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.2.1. ühingu igapäevategevuse korraldamine;

5.2.2. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

5.2.3. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

5.2.4. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;5.2.5. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku

otsustest tulenevatele nõuetele.

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema

poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse viieks

aastaks.

5.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.5. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.6. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse

liikmeist.

5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku

taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.10. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke

asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI MAJANDUSTEGEVUS

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud

aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist

koosolekut.

VII RAHALISED VAHENDID

7.1. Ühingu vara moodustub:

7.1.1. ühingu liikmemaksudest;

7.1.2. riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste toetustest;

7.1.3. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

7.1.4. projekti jm taotlustele eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest;

7.1.5. majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;

7.1.6. muudest seaduses lubatud sissetulekutest.

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule

juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 01.11.2014